Vereniging Gelre

Algemene vergadering 2018

Agenda Algemene vergadering op 20 april 2018 te Wageningen

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
Beleidshoofdlijnen 2018
3. Verslag algemene vergadering van 4 maart 2017
4. Verslag van het bestuur over 2017:
– verslag van de secretaris;
verslag van de penningmeester;
* balans per 31 december 2017 met toelichting;
* resultatenoverzicht 2017 met toelichting;
* begroting 2018;
* advies van de controlecommissie;
– voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
– benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar.
5. Bestuurssamenstelling
Dr. F.J.W. van Kan heeft aangegeven na tien jaar zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij wordt opgevolgd als secretaris door bestuurslid D.M. Lueb MA.
Volgens het rooster van aftreden zijn drs. R.E.C. van der Pluym en mw. drs. J. Jas aftredend. Zij zijn beiden herkiesbaar en het bestuur stelt voor om beiden voor een nieuwe periode te benoemen.
6. Publicaties
7. Overige activiteiten
8. Rondvraag
9. Sluiting