Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Leden

Op 31 december 2013 telde de vereniging 438 leden en 116 abonnees. Dat betekent dat in totaal 554 personen/instellingen met de vereniging zijn verbonden (netto 8 minder dan in 2012).

Ereleden zijn prof. mr. O. Moorman van Kappen, mr. J. Maats, drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van der Oije en dr. F.W.J. Scholten.

De ledenadministratie werd bijgehouden door mw. M.A.A. Scheepers, verbonden aan het Gelders Archief.

Bestuur

Tijdens de algemene vergadering trad dr. F.J.W. van Kan (secretaris) af als bestuurslid. Hij werd herbenoemd. De overige bestuursleden in 2013 waren prof.dr. J.A.H. Bots (voorzitter), M. Gras (penningmeester), mw. drs. J. Jas (PR/communicatie), dr. J.A.E. Kuijs (voorbereiding bijzondere publicaties en symposia), drs. R.H.W. Nijhof, prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes en mw. E.T.G. Siero.

Algemene vergadering, symposium en excursie

De algemene vergadering vond op 2 maart plaats in Nijmegen. Daarbij werd onder meer het financiële jaarverslag 2013 vastgesteld.

De vergadering werd gevolgd door een symposium met als thema ‘Vreemdelingen in Gelderland, wederzijdse acceptatie of een ‘multiculturele mythe’ door de eeuwen heen’.

Op 6 oktober werd de Gelredag gehouden, deze keer georganiseerd door de LGOG in Weert. Deze dag werd beschouwd als in de plaats tredend van de jaarlijkse verenigingsexcursie.

Publicaties

De redactie van de Bijdragen en Mededelingen Gelre werkte in 2013 aan de totstandkoming van deel CIV van het jaarboek. Het bevat bijdragen over uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis en daarnaast de rubriek boekbesprekingen, in totaal 237 bladzijden. De redactie van het jaarboek bestond uit prof. dr. F. Keverling Buisman (voorzitter, tot 21 sept. 2013), mw. drs. E.G.J. Fox (eindredacteur), drs. M. Gubbels (secretaris), drs. M.R. Hermans, drs. E. de Jonge, ir. L.J. Keunen, dr. J.A.E. Kuijs, dr. J.G.M.M. Rosendaal en dr. M.F.M. Wingens. Het ledenbericht werd in 2013 verspreid als bijlage bij het magazine Mijn Gelderland, dat aan alle leden werd toegezonden.

In 2013 trad A.G. Stern op als webmaster voor de site van Gelre.