Pannenkoekenboot Nijmegen

Terugblik ledenvergadering en symposium ‘Gelre en het water’

Jaarvergadering 2015

De algemene vergadering 2015 vond plaats op 7 maart op de Pannenkoekenboot aan de Waalkade in Nijmegen.


Agenda Algemene vergadering op 7 maart 2015

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Mededelingen.
  3. Verslag algemene vergadering van 1 maart 2014.
  4. Verslag van het bestuur over 2014:

verslag van de secretaris;

verslag van de penningmeester;

* balans per 31 december 2014 met toelichting;

* resultatenoverzicht 2014 met toelichting;

* begroting 2015;

* advies van de controlecommissie;

– voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

– benoeming van de leden van de controlecommissie  voor het nieuwe boekjaar. De volgende leden hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de controlecommissie voor komend jaar, onder voorbehoud van instemming van de ledenvergadering: de heer mr. J. van Lookeren Campagne en de heer A. Stern.

  1. Bestuurssamenstelling. De heren dr. J.A.E. Kuijs en drs. R.H.W. Nijhof zijn aftredend, de heer Kuijs is herkiesbaar, de heer Nijhof niet. Het bestuur stelt voor mw. Y.E. Jakobs-Lommers uit Culemborg tot opvolger van de heer Nijhof te benoemen.
  2. Statutenwijziging in verband met ANBI-status.
  3. Publicaties.
  4. Overige activiteiten.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.

De vergaderstukken zijn hierboven beschikbaar door op de links te klikken, en daarnaast ook te verkrijgen op het adres van het secretariaat en bij de algemene vergadering.

Na deze vergadering werd er een symposium gehouden over het thema:

“Gelre en het water”

Programma van het symposium

10.40 uur : Opening van het symposium

10.45 uur: Mevr. drs. Marieke van Dinter (Universiteit van Utrecht), Romeinen in de Delta. Landschapsreconstructie in het West-Nederlandse Limesgebied;

11.10 uur: Prof. dr. Guus Borger (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit), De waterstaatkundige aspecten van de Gelderse Cope-ontginningen in de Middeleeuwen;

11.35 uur: Dr. Aart Bijl (Zaltbommel), Bloei en verval van de Gelderse riviervisserij (1800-1950);

12.00 uur: Discussie naar aanleiding van de drie gehouden lezingen;

12.30 uur-14.00 uur: lunch en rondvaart over de Waal o.l.v. Rob Jaspers: Nijmegen aan de Waal, de omarming van de rivier;

14.15 uur: Dr. Toon Bosch (Open Universiteit), ‘(…) Gelyk de Krant ons meld, dat heel het Gelderland/ Zich als een Zee vertoond (…)’. Omgaan met grootschalige overstromingen in Gelderland ca. 1700- heden;

14.40 uur: Prof. dr. Gerard van der Ven (Universiteit van Amsterdam), Beekverbetering in de Achterhoek; werkverschaffing (1880-1960);

15.05 uur: Prof. dr. Hans Renes (Universiteit van Utrecht), Veluwse sprengen en beken;

15.30-16.00 uur: Discussie en sluiting van het symposium.

De Oversteek
Foto De Oversteek: Wikimedia