Op de leestafel (december 2022)

Johan Visser, Zutphen 1572. De Geschiedenis van een bloedbad (Boom, Amsterdam 2022).

In juni 1572 sluit Zutphen zich aan bij de opstand van Willem van Oranje tegen de Spaanse koning Filips II. De maanden daarna verlopen dramatisch. Niet alleen Zutphen, ook de rest van Gelre en Overijssel is het toneel van een gewelddadige burgeroorlog.

In het najaar keert het tij. Oranje vlucht en op 16 november 1572 neemt het Spaanse leger Zutphen in. Daarna wordt de stad geplunderd en gestraft.

Lange tijd zijn deze gebeurtenissen herinnerd als een gruwelijk bloedbad, maar Johan Visser laat zien hoe eigentijdse bronnen dit beeld bijstellen en hoe dat beeld tot stand kwam. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de impact van de inname op Zutphen zelf, maar ook op omliggende plaatsen zoals Kampen en Zwolle.

F. Keverling Buisman, Hof van Gelre en Zutphen. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken, Procesgidsen 11 (Verloren, Hilversum 2022).

Het Hof van Gelre en Zutphen is van het midden van de zestiende eeuw tot het einde van de achttiende eeuw de hoogste rechterlijke instantie voor het hertogdom en later het gewest Gelre en Zutphen, zowel in civiele als in criminele zaken. Daarnaast functioneert het Hof als dagelijks bestuur van het gewest. Deze Procesgids wijst de onderzoeker de weg in het archief van Het Hof, een schatkist voor de Gelderse geschiedenis. Eerst wordt de bestuurlijke ontwikkeling in Gelre geschetst, waarbij de competentie van het Hof natuurlijk een grote rol speelt. Daarna komt de procesgang aan de orde en de functie die de advocatuur heeft. De civielrechtelijke procedures worden toegelicht met twee boeiende rechtszaken. 

Nicki Bullinga, De strijd voor de hertog (Uitgeverij Omniboek, Utrecht 2022).

Een jeugdroman (12+) over de belevenissen van straatschoffie Ries en koopmanszoon Tijmen die rond het jaar 1388 bekneld komen te zitten in de strijd tussen hertogin Johanna van Brabant en de hertog van Bourgondië enerzijds, en hertog Willem I van Gelre anderzijds.

Daniel van Aken, Wim Willems, Altijd in beweging. Vier eeuwen familiegeschiedenis (De Nieuwe Haagsche, Rijswijk 2022).

Aan de hand van de familiegeschiedenis van de familie Van Aken leest de lezer mee met mensen in hele diverse beroepen in Gelderland. Van diep gelovige Gelderse molenaars in de vroege zeventiende eeuw, tot ambachtslieden, herbergiers, landbouwers en een fabrieksopzichter. In de negentiende en twintigste eeuw reist de lezer mee over Gelderse grenzen naar Hollandse steden en Nederlands-Indië. Juist vanwege het doorsnee karakter van de familie van Aken zijn deze verhalen exemplarisch voor veel meer families in Gelderland.