Privacy

Privacybeleid Vereniging Gelre

Privacybeleid Vereniging Gelre
De Vereniging Gelre vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving, waarbij met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van belang is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– enkel die gegevens verwerken die nodig zijn voor dit doel;
– passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– toesturen van publicaties;
– toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en aankondigingen;
– versturen van betalingsverzoeken en verzorgen van de (financiële) administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– voornaam/voorletters;
– tussenvoegsel;
– achternaam;
– titulatuur;
– geslacht;
– adresgegevens (voor toezending publicaties);
– e-mailadres;
– geboortedatum (om te beoordelen welk lidmaatschap toegepast moet worden);
– telefoonnummer;
– ingangsdatum lidmaatschap, lidmaatschapsnummer en soort lidmaatschap;
– bankrekeningnummer (IBAN);
– betaalgegevens per kalenderjaar.

Verstrekking aan derden
De Vereniging Gelre verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een derde partij indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Vereniging Gelre bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
De Vereniging Gelre neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bestuursleden en leden die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen, u adequaat te identificeren.

Vragen en klachten
De Vereniging Gelre houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Mocht u een vraag of klacht hebben over het beleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen:


Vereniging Gelre
Postadres:

Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem