Uitnodiging jaarvergadering en symposium Vereniging Gelre 8 april 2023

Op zaterdag 8 april 2023 vindt het jaarlijkse Gelre-symposium plaats, dit keer met als thema

‘Verhalen van Gelderland’

De geschiedenis van Gelderland staat volop in de belangstelling: in november verscheen het vierdelige Verhaal van Gelderland en de Ridders van Gelre zetten ludiek en vasthoudend de Gelderse geschiedenis in de schijnwerpers op radio, televisie en nu ook in een tentoonstelling. Die tentoonstelling en de publicatie van Verhaal van Gelderland zijn aanleiding voor een symposium over diverse aspecten van de geschiedschrijving: welke bronnen gebruik je, welke verhalen vertel je en hoe bereik je een breed publiek?

Het symposium vindt plaats in Hotel Baars, Smeepoortstraat 52, 3841 EJ Harderwijk. Het is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor Gelderse geschiedenis.

Programma

09.30-10.00 uur:            Ontvangst en registratie deelnemers

10.00-10.30 uur:            Algemene Vergadering Vereniging Gelre (alleen voor leden Vereniging Gelre)

10.30-10.45 uur:            Symposium Verhalen van Gelderland. Introductie

10.45-12.45 uur:            Lezingen (zie onder Symposium)

12.45-13.45 uur:            Lunch

13.45-14.30 uur:            Vervolg symposium

14.30-16.00 uur:            Bezoek aan de tentoonstelling Gelderland ‘Het verloren hertogdom’ in Stadsmuseum

Harderwijk.

Aanmelden

Voor het symposium is aanmelding verplicht. U kunt zich aanmelden bij Vereniging Gelre via . De deelnamekosten zijn € 47,50 per persoon voor leden en € 50 voor niet-leden, inclusief lunch en bezoek museum. Het maximale aantal deelnemers is 75. De uiterste aanmelddatum is 29 maart 2023.

De deelnamekosten dient u gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 0438 0782 09 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Symposium 2023.

Mocht u over een Museumkaart beschikken, dan verzoeken wij u die mee te nemen.

Ledenvergadering

De stukken voor de ledenvergadering vindt u onderaan bij de Agenda, achter de links. Naast de gebruikelijke agendapunten is dit jaar ook een statutenwijziging aan de orde. De statuten zijn onder meer aangepast aan recente wetgeving met betrekking tot privacy en toezicht op rechtspersonen. U vindt de concept statuten bij de vergaderstukken.

Hotel Baars
Stadsmuseum Harderwijk

Symposium

Introductie:

Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde Radboud Universiteit, voorzitter

Gelre

Verhaal van Gelderland:

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis Radboud Universiteit

De Kroniek van Gelre van Willem van Berchen in Nederlandse vertaling:

Louis Swinkels, voormalig conservator Museum Het Valkhof Nijmegen

Oral history: het belang van persoonlijke verhalen voor erfgoed:

Else Gootjes, medewerker Publiek & Presentatie bij Erfgoed Gelderland

In gesprek over het archief als bron van verhalen:

Frank Keverling Buisman, voormalig Rijksarchivaris Gelderland en emeritus hoogleraar Oud- vaderlands recht, en Rudolf Bosch, Streekarchivaris Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Geschiedenis voor een breed publiek:

René Arendsen en Bas Steman, Ridders van Gelre

Bezoek aan de tentoonstelling Gelderland Het verloren hertogdom in het Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4. Het museum bevindt zich op loopafstand van Hotel Baars.

Agenda Algemene vergadering op 8 april 2023

(klik op de links voor de stukken, u kunt ze ook downloaden)

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene vergadering van 14 mei 2022
 4. Verslag van het bestuur over 2022: verslag van de secretaris
 5. Verslag van het bestuur over 2022: jaarrekening 2022
 6. Advies van de kascontrolecommisie: voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur
 7. Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar:
  prof. mr. H.L.E. Verhagen en jhr. dr. R. Feith.
 8. Begroting 2023. Het bestuur stelt een contributieverhoging voor
 9. Statutenwijziging, en de integrale tekst.
 10. Publicaties
 11. Overige activiteiten
 12. Bestuurssamenstelling:
  Mw. drs. Jorien Jas ziet zich door omstandigheden genoodzaakt voortijdig terug te treden. Aftredend volgens het rooster zijn Prof. dr. Johan Oosterman, mw. Yvonne Jakobs-Lommers en drs. René Nijhof; zij stellen zich herverkiesbaar. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid te benoemen: mw. Maartje A.B., PhD researcher RU.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting