Werken van Gelre

Werken van Gelre (duplicaat)

Werken-van-Gelre

De Werken van Gelre bevatten monografieën en bronnenpublicaties op het gebied van de provinciale geschiedenis; in enkele gevallen betreft het de gebundelde en geannoteerde voordrachten die op de Gelresymposia zijn gehouden.

De volgende publicaties zijn verschenen in de serie Werken van Gelre:

 1.  A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem (1900 (1901))
 2. J.G.C. Joosting (ed.), Historia Gelriae, auctore anonymo (1902)
 3. J.A. Heuff, De Neder-Betuwe en haar ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief (1902)
 4. H.A. Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd (1903)
 5. P.N. van Doorninck (ed.), Geldersche kronieken, 2 dln. (1904-1908)
 6. H.D.J. van Schevichaven (ed.), Journaal van Mr. Justinus de Beyer, heer van Hulzen, over de jaren 1743-1767 (1906)
 7. F.A. Hoefer, Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch (1908)
 8. P. Gouda Quint, Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland (1910)
 9. A. Hulshof, Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk (1912)
 10. A. Zijp, De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566 (1913)
 11. J.S. van Veen (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567 (1914)
 12. G. Beernink, De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York (1916)
 13. D. Brouwer, De reductie van Bommel (1572-1602) (1918)
 14. J.S. van Veen, De laatste regeeringsjaren van hertog Arnold (1456-1465) naar oorspronkelijke bescheiden bewerkt (1920)
 15. H.D.J. van Schevichaven (J.G.C. Joosting, ed.), Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen (1924)
 16. H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens (eds.), De blokkade van Zalt-Bommel. Dagverhaal van Gasparus de L’Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges; hierin vindt men bijzonderheden vanwege het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 (1925)
 17. P. Gouda Quint (S. Gouda Quint), Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925 (1927)
 18. J.A.G.C. Trosée, Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh (1929)
 19. J.N. Bakhuizen van den Brink en B. Stegeman, Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-1612 (1933)
 20. D.A. Brinkerink (bew.), Beredeneerde index op de Bijdragen en mededeelingen I-XL (1938)
 21. J.C. Westermann (ed.), De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395 (1939)
 22. P. Gouda Quint (S. Gouda Quint), Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel 1926-1940 (1942)
 23. B.H. van ’t Hooft, Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen (1948)
 24. A.J. de Mooy (ed.), De Gelderse kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481 (1950)
 25. O. Oppermann (W. Jappe Alberts en F. Ketner, bew.), Kölnisch-geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts (1952)
 26. L.S. Meihuizen, De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/95 (1953)
 27. F.B.M. Tangelder, Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw (1955)
 28. J.M. Cochius e.a. (samenst.), Gelders zilver. Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 12 Juni-4 September 1955 (1955)
 29. F. Gorissen (P.B.M. Sliepenbeek, vert.), Stede-atlas van Nijmegen (1956)
 30. J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528 (1960)
 31. W. de Vries, De opkomst van Zutphen (1960)
 32. J.M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, 2 dln. (1962)
 33. A.P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen (1967)
 34. J.J. Vredenberg-Alink, Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 (1975)
 35. A.H. Martens van Sevenhoven, Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften (1977)
 36. O. Schutte, Het album promotorum van de academie te Harderwijk (1980)
 37. R. Wartena, Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, 3 dln. (1986)
 38. G.B. Leppink m.m.v. Y.M. Donkersloot-de Vrij, Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832) (1988)
 39. F. Keverling Buisman, O. Moorman van Kappen en F.W.J. Scholten (red.), Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van bestuur en bestuursinrichting van Gelderland, 1339-1989 (1990)
 40. J. Drost (samenst.), Index Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’ vervolg, 1938-1987. Beredeneerde index op de ‘Bijdragen en Mededelingen’ van de Vereeniging ‘Gelre’ vervolg, XLI (1938)-LXXVIII (1987) (1992)
 41. J.J.Th.M. Tersteeg en W.F. Scheepsma (eds.), Cartularium van de brieven van het O.L. Vrouweklooster te Renkum, 1383-1609 (1992)
 42. C.L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming (1992, tevens verschenen in de Amsterdamse Historische Reeks. Grote Serie 14)
 43. F. Keverling Buisman e.a. (red.), Verdrag en tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993 (1993)
 44. B.J.P. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1529) (1993)
 45. J. Kuys, Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543) (1994)
 46. Th. de Roos-van Rooden en J. de Roos (samenst.), Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen (1995)
 47. H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars (eds.), De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826) (1996, tevens verschenen als Agronomisch-Historische Bijdragen 15)
 48. G.B. Leppink m.m.v. R.C.M. Wientjes, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636) (1996)
 49. G.A.M. Beekelaar (ed.), Gelderland tussen 1840 en 1850. Rapporten, verslagen en andere stukken omtrent de toestand in de provincie Gelderland, opgemaakt door de gouverneur in de jaren 1840-1849 (1997)
 50. F.W.J. Scholten e.a. (red.), Honderd jaar Gelre, Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel (1997)
 51. P. Brusse, Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 (1999, tevens verschenen als A.A.G. Bijdragen 38)
 52. B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelands-economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570 (1999)
 53. D.A.J. Overdijk, De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (1999, tevens verschenen in de Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut 43)
 54. J.A.H. Bots e.a. (red.), Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse Universiteit in Harderwijk (1648-1811) (2000)
 55. K.G. van Manen, Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek (2001)
 56. P. Brusse, Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land (2002)
 57. S. Gropp, De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden (2004, tevens verschenen als Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 44)
 58. H. de Schepper e.a. (red.), ‘Tussen centraal en lokaal gezag’. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Opstellen van Wil van de Pas (2004)
 59. M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 (2005)
 60. (59) A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen (2009) *
 61. J.B. Smit, Sporen van moderniteit. De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) (2010) *
 62. R.A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie (1350-1550) (2019)

De nummers 60 en 61 zijn nog verkrijgbaar via de vereniging.